BEL +32 475 32 37 85

FAQ

Wat is erfbelasting en wat zijn successierechten?

Successierechten (in Vlaanderen ook "erfbelasting" genaamd) zijn verschuldigd bij het overlijden van een persoon met fiscale woonplaats in België. Het successierecht wordt berekend aan de hand van de aangifte van nalatenschap.

De tarieven verschillen op basis van de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene, de omvang van de erfenis en het gewest dat de successierechten zal innen.

Voor sommige erfgenamen bestaan er verminderingen en/of vrijstellingen.

Vanaf wanneer kunnen er goederen van de overledene verkocht worden?

In principe kan dit onmiddellijk. De belastingdienst kijkt naar wie eigenaar was van deze goederen op datum van overlijden, en wat de waarde ervan is op dat ogenblik. De waarde van de verkoop kan belangrijk zijn voor de aangifte van nalatenschap. Burgerrechtelijk moet er wel nagegaan worden wie eigenaar is van deze goederen ingevolge het overlijden en of iedereen akkoord is met de verkoop.

Wat wordt er belast bij een overlijden?

Er kunnen belastingen geheven worden op de roerende en de onroerende goederen.

De roerende goederen zijn bankrekeningen, koffers, liggende gelden, aandelen, persoonlijke voorwerpen, meubels, verzamelingen, auto’s, caravans, boten … .

De onroerende goederen zijn gronden, een perceel bos, huis, appartement, … .
Al deze goederen moeten geschat worden in de belastingaangifte.

De banktegoeden van een overledene zijn geblokkeerd. Hoe kan ik deze laten vrijgeven?

De banktegoeden van een overledene en van de echtgeno(o)t(e) worden geblokkeerd van zodra de bank op de hoogte is van het overlijden.

Pas als is nagegaan wie de rechtsopvolgers zijn en of zij of de overledene sociale en fiscale schulden hebben, kunnen ze weer vrijgegeven worden aan de hand van een attest van erfopvolging waarin de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, en hun rechten vermeld worden.

Successiekantoor Janssens regelt voor u het attest van erfopvolging om de banktegoeden snel te deblokkeren.

Ik heb vorig jaar een woning geërfd. Moet ik het kadastraal inkomen vermelden in de aangifte van de personenbelasting?

Ja, u moet het kadastraal inkomen opgeven maar enkel voor de periode na het overlijden. U zal dit dus pro rata moeten opgeven.

Moet ik ook nog bij een notaris langsgaan?

Neen, voor de aangifte van nalatenschap is de hulp van een notaris niet vereist. Het is wel best om u te laten bijstaan door een specialist. U dient in België immers rekening te houden met steeds wijzigende wetgeving en fiscale standpunten en beslissingen.

Hebt u nog meer vragen? Neem dan contact op met Successiekantoor Janssens.